Linux Hos6

Linux Hos1
40,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 25GB
 • FTP Account/Database: 1
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 10
 • DirectAdmin Control: Có
 • Plesk Control: Có
Linux Hos2
80,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 2
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 15
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Linux Hos3
120,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 200GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 5
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 20
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Linux Hos4
150,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 4GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 8
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 30
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Linux Hos5
250,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 5GB
 • Băng thông/ Tháng: 800GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 10
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 40
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Linux Hos6
400,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 8GB
 • Băng thông/ Tháng: 100GB
 • FTP Account/Database 15
 • Addon domain: 15
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 50
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos2
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos3
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 80GB
 • FTP Account/Database 3
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos4
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 5GB
 • Băng thông/ Tháng: 100GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos5
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 100GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos6
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 200GB
 • Băng thông/ Tháng: 1000GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos1
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 30GB
 • FTP Account/Database 1
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Reseller Hos1
400,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 10GB
 • Băng thông/ Tháng: 200GB
 • FTP Account/Database 25
 • Addon domain: 25
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 200
 • Plesk/ Windows Server 2008 R2 : Có
 • DirectAdmin/ CloudLinux 6.5: Có
Reseller Hos2
600,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 20GB
 • Băng thông/ Tháng: 300GB
 • FTP Account/Database 45
 • Addon domain: 45
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 300
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Reseller Hos3
800,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 40GB
 • Băng thông/ Tháng: 400GB
 • FTP Account/Database 55
 • Addon domain: 55
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 400
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Reseller Hos4
1,000,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 80GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 70
 • Addon domain: 70
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 500
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Reseller Hos5
1,200,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 120GB
 • Băng thông/ Tháng: 800GB
 • FTP Account/Database 80
 • Addon domain: 80
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 800
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Reseller Hos6
1,500,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 160GB
 • Băng thông/ Tháng: 1000GB
 • FTP Account/Database 100
 • Addon domain: 100
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 1000
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Win Hos1
40,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 25GB
 • FTP Account/Database: 1
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 10
 • Plesk Control: Có
Win Hos2
80,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 2
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 15
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Win Hos3
120,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 200GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 5
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 20
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Win Hos4
150,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 4GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 8
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 30
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Win Hos5
250,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 50B
 • Băng thông/ Tháng: 80GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 10
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 40
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Win Hos6
400,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 8GB
 • Băng thông/ Tháng: 1000GB
 • FTP Account/Database 15
 • Addon domain: 15
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 50
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có