VPS A

VPS A
300,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo : Miễn phí
 • CPU : 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620
 • Ram : 1GB
 • HDD : 20
 • CPU Core : 2vCPU
 • Địa chỉ IP Public : 1
 • Bandwidth: Unlimited
VPS B
500,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí
 • CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620
 • RAM: 2GB
 • HDD: 40GB
 • CPU Cores: 2 vCPU
 • Địa chỉ IP: 1
 • Bandwidth: Unlimited
VPS C
700,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí
 • CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620
 • RAM: 3GB
 • HDD: 60GB
 • CPU Cores: 3vCPU
 • Địa chỉ IP: 1
 • Bandwidth: Unlimited
VPS D
1,000,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí
 • CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620
 • RAM: 4GB
 • HDD: 80GB
 • CPU Cores: 3vCPU
 • Địa chỉ IP: 1
 • Bandwidth: Unlimited
VPS E
1,200,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí
 • CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620
 • RAM: 6GB
 • HDD: 100GB
 • CPU Cores: 6vCPU
 • Địa chỉ IP: 1
 • Bandwidth: Unlimited
VPS F
1,400,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí
 • CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620
 • RAM: 8GB
 • HDD: 120GB
 • CPU Cores: 8vCPU
 • Địa chỉ IP: 1
 • Bandwidth: Unlimited