Sao lưu dữ liệu hàng ngày 100000 – 120000 – 150000 – 250000 -300000 – 500000