Email Server 3

Email Hos2
100,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng: 10GB
 • Số lượng Email: 20
 • Webmail/IMAP/POP3/SMTP: Có
 • AntiSpam & AntiVirus: Có
 • SSL: Có
 • Add-on Domain: 1
Email Hos3
140,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng: 15GB
 • Số lượng Email: 25
 • Webmail/IMAP/POP3/SMTP: Có
 • AntiSpam & AntiVirus: Có
 • SSL: Có
 • Add-on Domain: 1
Email Hos4
180,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng: 20GB
 • Số lượng Email: 50
 • Webmail/IMAP/POP3/SMTP: Có
 • AntiSpam & AntiVirus: Có
 • SSL: Có
 • Add-on Domain: 1
Email Hos5
300,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng: 50GB
 • Số lượng Email: 100
 • Webmail/IMAP/POP3/SMTP: Có
 • AntiSpam & AntiVirus: Có
 • SSL: Có
 • Add-on Domain: 2
Email Hos6
450,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng: 100GB
 • Số lượng Email: 200
 • Webmail/IMAP/POP3/SMTP: Có
 • AntiSpam & AntiVirus: Có
 • SSL: Có
 • Add-on Domain: 3
Email Hos1
50,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng: 5GB
 • Số lượng Email: 5
 • Webmail/IMAP/POP3/SMTP: Có
 • AntiSpam & AntiVirus: Có
 • SSL: Có
 • Add-on Domain: 1
Email Server 1
500,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 120GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1
Email Server 2
600,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 200GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1
Email Server 3
800,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 250GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1
Email Server 4
1,200,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 500GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1
Email Server 5
3,000,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 1000GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1
Email Server 6
4,000,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 2000GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1